آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

ریاضی هشتم فصل سوم چندضلعی‌ها

در ریاضی هشتم فصل سوم چندضلعی‌ها کتاب به دنبال تعریف چند ضلعی خط تقارن و مرکز تقارن را توضیح می دهد سپس مجموع زوایای داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.

تعریف چند ضلعی

در صفحه به هر خط  شکسته بسته، چندضلعی گفته میشود به شرط اینکه ضلع ها یکدیگر را قطع نکنند؛

ریاضی هشتم فصل سوم چندضلعی‌ها

اگر در یک چندضلعی همه ضلع ها با هم و همه زاویه ها با هم مساوی باشند، می گوییم آن چندضلعی منتظم است.

چند ضلعی منتظم

خط تقارن

در بخش بعد ریاضی هشتم فصل سوم چندضلعی‌ها خط تقارن چند ضلعی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

خط تقارن خطی است که شکل را به دوقسمت مساوی تقسیم کند که این دو قسمت برهم منطبق گردنند.

خط تقارن چندضلعی منتظم

مرکز تقارن

اگر شکلی را حول یک نقطه، ١٨٠درجه دوران دهیم و نتیجه دوران، روی خودش منطبق شود، می گوییم شکل مرکز تقارن دارد و نقطه مورد نظر، مرکز تقارن شکل است.

ویدیو زیر درمورد بخش اول فصل سوم چندضلعی‌ها می باشد.

توازی و تعامد

 

اگر خطی مانند ،d1خطوط aو bرا مانند شکل با زاویه های مساوی قطع کرده باشد، خطهای a و b با هم موازیند.
به خط ،d
1خط مورب می گویند.

موازی بودن خط های a و b را به صورت a||b نمایش می دهند. هر خطی که دو خط موازی را قطع کند با آنها زاویه های
مساوی میسازد.
توازی

بیننده ویدیو زیر درمورد توازی و تعامد باشید.

چهار ضلعی ها

ویدیو زیر را در باره چهار ضلعی ها مشاهده بفرمایید.

زاویه ی داخلی و خارجی

ویدیو زیر توضیحات کاملی را پیرامون زاویه داخلی و خارجی ارائه می دهد:

 

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *