آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

در سالهای پیش با علم آمار، که علم جمع آوری، سازماندهی و تحلیل و تفسیر اطلاعات (دادهها) است، آشنا شدید. داده ها را با چوب خط، سرشماری و در جدول سازماندهی کردید؛ سپس، با توجه به موضوع و هدف آمارگیری، نمودار آن اطلاعات را رسم کردید. در زیر، چهار نوع نمودار و کاربرد هر کدام یادآوری شده است.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

درباره ریاضی نهم فصل ششم خط و معادله های خط باید گفت، کاربرد هندسه و خطها در فرشبافی، کاشیکاری، نگارگری، خطاطی، گچبری، کتیبه نویسی، تذهیب و … غیرقابل انکار و بسیار حائز اهمیت است. از انواع خط برای ایجاد زاویه ها و جداسازی فضاها استفاده های فراوان می شود.