آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

اگر دو کفه یک ترازو روبه روی هم قرار گیرند، می گویند ترازو در حال تعادل است. اگر از یک کفه ترازو چیزی را برداریم یا به آن چیزی اضافه کنیم، همین کار را باید در کفه دیگر نیز انجام دهیم تا جبران شود و ترازو در حالت تعادل بماند. کلمه جبر هم خانوادهٔ جبران نیز هست و معادله به معنی برقرار ماندن تعادل در دو طرف تساوی است.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه دوم

مثلثات شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی روابط بین زوایا و اضلاع یک مثلث می‌پردازد. یکی از اهداف این علم، اندازه گیری فاصله‌ها به صورت غیر مستقیم است. مثلثات درعلوم مهندسی، فیزیک، نقشه برداری، نجوم و غیره کاربرد دارد.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه دوم

 کتاب هندسه ۱ دهم،   از چهار بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین و مثال تشکیل شده است. بسته به فراخور در ادامه کار به هر کدام از موضوعات بالا در این صفحه خواهیم پرداخت.

فصل اول هندسه ۱ با عنوان ترسیم‌های هندسی و استدلال شامل دو درس است درس اول، ترسیم‌های هندسی و درس دوم استدلال.