آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

در فصل هشتم ریاضی نهم : حجم و مساحت آمده است، گنبد قابوس بنایی تاریخی از سدۀ چهارم هجری است که در شهر گنبدکاووس در استان گلستان قرار دارد. این بنا بلندترین برج تمام آجری جهان به شمار میرود. این برج استوان های که گنبدی مخروطی شکل روی آن قرار گرفته است، ٥٥متر ارتفاع دارد. شما در این فصل با حجم های استوانه، مخروط و منشور آشنا می شوید.