آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

درباره ریاضی نهم فصل ششم خط و معادله های خط باید گفت، کاربرد هندسه و خطها در فرشبافی، کاشیکاری، نگارگری، خطاطی، گچبری، کتیبه نویسی، تذهیب و … غیرقابل انکار و بسیار حائز اهمیت است. از انواع خط برای ایجاد زاویه ها و جداسازی فضاها استفاده های فراوان می شود.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

اگر دو کفه یک ترازو روبه روی هم قرار گیرند، می گویند ترازو در حال تعادل است. اگر از یک کفه ترازو چیزی را برداریم یا به آن چیزی اضافه کنیم، همین کار را باید در کفه دیگر نیز انجام دهیم تا جبران شود و ترازو در حالت تعادل بماند. کلمه جبر هم خانوادهٔ جبران نیز هست و معادله به معنی برقرار ماندن تعادل در دو طرف تساوی است.