اخبار

گوگل اعلام کرد که با یک کامپیوتر کوانتومی ۵۳ کیوبیتی، به آن چه تفوق کامپیوتر کوانتومی نامیده می‌شود دست یافته است. این یعنی اینکه محاسبه‌ای را انجام داد که قوی‌ترین کامپیوترهای دیجیتالی حداقل ده هزار سال زمان برای محاسبه نیاز دارند.